Kaupankäyntistandardien ja toiminnanohjauksen standardien yhteensovittamisen teemakokouksen muistio

Muistio: Kaupankäyntistandardien ja toiminnanohjauksen standardien yhteensovittamisen teemakokous 27.5.2016 klo 14-15.10

Osanottajat: Janne Loikkanen Bitcomp, Ari Kotiharju Tapio, Eetu Myöhänen Bitcomp, Heikki Eronen SMK, Jyrki 
Vainio Fifth Element, Tuula Kuisma Stora Enso, Rami Koivula Karttakeskus, Tuomo Vuorenpää Savcor, Matti 
Väisänen Metsähallitus ja Markku Ekdah MTK teknisten ongelmien vuoksi vasta kokouksen lopussa.

Asiat:

1. Kaupankäynnin standardien päivittäminen

Taustatietoa:

Vuonna 2011 laajapohjaisena yhteistyönä kehitettiin ja virallistettiin ensimmäiset versiot puu- ja 
metsänhoitotöiden kaupankäynnin standardeista, joiden viimeisimmät versiot (PUUK…X.X) on julkaistu 
metsätietostandardien julkaisusivuston http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ versiotaulukossa.

Puumarkkinaosapuolien omistama Suomen Puukauppa Oy tiedotti 18.12.2015 
https://www.puumarkkinat.fi/resources/documents/Suomen_Puukauppa_Oy_Sahk...
kehittävänsä kaikille avoimen sähköisen puukauppapaikan.

13.4.2016 ja 18.4.2016 järjestettiin Skype-kokoukset, joissa Suomen Puukauppa Oy:n edustajat esittelivät 
kaupankäynnin standardien päivitystarpeensa metsätietostandardien valmistelutyöryhmän vetäjälle ja 
konsultille. Näissä kokouksissa esiteltiin myös muilta tahoilta saatuja päivitysehdotuksia. 

27.4.2016 järjestettiin valmistelutyöryhmän teemakokous kaupankäynnin standardeista. Tuolloin sovittiin, että 
laaditaan muutosdokumentit, joihin kuvataan skeemamuutokset viimeisimpien virallisten versioiden ja v8 
skeemapaketin skeemojen välillä.

Tuolloin sovittiin, että Karttakeskuksen valmistelema yhteydenottopyyntö-skeema lisätään skeemapakettiin v8 
ja samalla lisätään yhteydenottopyynnön perumisen mahdollisuus.

Tuolloin sovittiin, että Tornatorin ja StoraEnson sovelluskehittäjien esittämät kehittämistarpeet otetaan 
huomioon seuraavassa v9 skeemapaketissa. Merkittävin muutos on WoodForceen liittyvissä 
metsätietostandardeissakin käytetyn envelope-rakenteen lisääminen. Tämä ja muut muutostarpeet on esitetty 
julkaisusivustolla olevassa dokumentissa http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/#Puukauppa .

Tuolloin Tuula Kuisma kertoi, että Stora Enso ja Tornator tarvitsisivat ensimmäiset v9 paketin skeemaversiot 
toukokuussa.

Tuolloin sovittiin, että Bitcomp toteuttaa välittömästi sovitut päivitykset v8 pakettiin ja ottaa sen v9 
skeemapaketin pohjaksi. Skeemapaketin v9 muutoskuvaus on julkaistu metsätietostandardien 
julkaisusivustolla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ .

12.5.2016 valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa todettiin, että Suomen puukauppa Oy:n esittämät päivitykset 
on tehty skeemapakettiin v8, mutta myös puukauppapaikan kehittäjillä saattaa olla noussut esiin vielä uusia 
päivitystarpeita.

Tuolloin todettiin, että puukauppastandardien seuraavan version kehittämisessä on tärkeää, että päästään 
riittävään yhteensopivuuteen WF-palvelun envelope-rakenteiden kanssa.

19.5.2016 teemakokouksessa todettiin, että skeemapaketti v8 on valmis ja siihen on tehty Suomen Puukauppa 
Oy:n esittämät muutokset. Lisäksi todettiin, että Suomen Puukauppa Oy:llä on tarve mahdollistaa tarjousten ja 
tarjouspyyntöjen kytkeminen toisiinsa. Todettiin, että paketin v8 skeemat eivät nykyisellään mahdollista 
tarjousten ja tarjouspyyntöjen toisiinsa kytkemistä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tuolloin todettiin, että tarjouspyyntö- ja tarjoussanomien osalta Stora Enson ja Tornatorin esittämät muutokset 
on toteutettu skeemapakettiin v9.

Tuolloin keskusteltiin siitä, miten tarjousten ja tarjouspyyntöjen kytkeminen toisistaan riippuviksi 
kokonaisuuksiksi olisi syytä toteuttaa. Sovittiin, että Janne Loikkanen toteuttaa luonnoskuvan asiasta 
keskustelun pohjalta.

Tuolloin todettiin, että muiden sanomien osalta skeemapaketissa v9 on vielä tiedossa olevaa päivitystarvetta.

Tuolloin todettiin, että puutavaralajien laajennus on syytä toteuttaa skeemoihin. 

Tuolloin todettiin, että teknisen palautesanoman osalta on tarkoitus lisätä ”errorlista”, mutta sen 
toteuttamisessa olisi syytä konsultoida WoodForce-projektia. 

Tuolloin sovittiin, että Header rakenteeseen lisätään tieto skeemapakettiversiosta optionaalisena atribuuttina.

Tuolloin sovittiin, että Janne Loikkanen pyrkii pikaisesti konsultoimaan FifthElementin Jyrki Vainiota ja julkaisee 
seuraavan viikon maanantaina 23.5.2016 seuraavan version skeemapaketista v9.

23.5.2016 puukauppapaikan toteuttajilta saatiin ehdotus, että tarjouspyynnön (PUUKTP) työmaan 
ForestUseDeclarationResponsibleTypen tyyppeihin lisätään ”Unknown” tai ”Tuntematon”. Tämän johdosta 
ForestUseDeclarationResponsibleType –koodistoa on laajennettu koodilla 0 = ”Ei määritelty”. Toistaiseksi tämä 
muutos on vain skeemapaketissa V9.

Tarjouspyyntöjen linkitykseen liittyvä esitys oli toteutettu ja se löytyy standardoinnin julkaisusivuilta UUTTA 
SIVULLA –osion kohdan 130 kautta.

Käsittely:

Keskusteltiin, onko tarvetta päivittää kaupankäynnin standardeja skeemapakettissa v8.

Sovittiin, että Kaupankäynnin standardien ForestUseDeclarationResponsibleType –koodiston laajentaminen 
koodilla 0 = ”Ei määritelty” sekä tarjouspyyntöjen linkitys toteutetaan vielä skeemapakettiin v8, koska niillä ei 
ole vaikutusta muihin skeemoihin. 

Keskusteltiin, millaisia päivityksiä kaupankäynnin standardeihin on syytä vielä tehdä skeemapakettiin v9 ja 
miten päivitykset kannattaa toteuttaa, kun huomioidaan vastaavat rakenteet toiminnanohjauksen 
standardeissa.

Keskustelua käytiin etenkin enveloperakenteiden vaihtoehdoista. Sovittiin, että Janne Loikkanen kirjaa sovitut 
asiat tekniseen dokumentaatioon, joka julkaistaan julkaisusivustolla 
http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/

Todettiin, että WoodForce-projektin puolesta v9 skeemapaketti voitaisiin jäädyttää kesäkuun alkupäivinä 
koodistojen ja karttamerkkien teemakokouksen jälkeen, ja jäädytetty versio otettaisiin skeemapaketin v10 
pohjaksi.

Sovittiin, että Fifth Elemet toimittaa skeemat karttamerkkiteemakokouksen jälkeen n. 3.6.2016 Bitcompille. 
Skeemapaketin v9 julkaisu ja jäädytys tapahtunee n. 13.6.2016. Tässä yhteydessä on tarkoitus yhdistää 
toiminnanohjauksen sanomat yhden envelope-skeeman alle, mikä selkeyttäisi versiotaulukkoa.

Todettiin, että jatkossa työstetään skeemapakettia v10 siten, että Statusmessages-rakenteen header-atribuutit 
tulevat puukaupan osalta v9 versioon ja WF ottaa ne myöhemmin käyttöön, jos katsoo tarpeelliseksi.

Todettiin, että todennäköisesti v10 paketti otettaisiin puukaupan tiedonsiirtojen lähtökohdaksi. Tavoite on, 
että v9 paketin jäädytyksen  jälkeen työtä jatkettaan v10 paketilla siten, että aiempia paketteja ei enää 
päivitettäisi.

2. Muut asiat

Ei käsitelty muita asioita

3. Seuraavat kokoukset

Taustatietoa: 

1.6.2016 klo 13-15 pidettäväksi on sovittu koodistojen ja karttamerkkien teemakokous 

8.6.2016 klo 9-11 pidettäväksi on sovittu valmistelutyöryhmän yleiskokous

23.9.2016 on erillisen ohjausryhmän kokous.

Käsittely:

Sovittiin, että asian jatkotyöstä sovitaan 8.6.2016 järjestettävässä valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa.