Muistio: Metsätietostandardien valmistelutyöryhmän yleiskokous 8.6.2016 klo 9-11

Osallistujat: Ari Kotiharju Tapio, Janne Loikkanen Bitcomp, Markku Ekdahl MTK, Mika Galkin LUKE, Eeva Hiltunen SMK, Tuula Kuisma Stora Enso, Mikko Kiviniemi F-plan, Tapio Räsänen Metsäteho, Timo Säynäjoki Savcor, Heikki Eronen SMK

Muistio: Metsätietostandardien valmistelutyöryhmän yleiskokous 8.6.2016 klo 9-11 

1. Ajankohtaiset asiat

Taustatietoa:

-  MMM:n, Suomen metsäkeskuksen ja Tapio Oy:n kesken on sovittu, että kesäkuun alkupuolelle jatkuvan siirtymäajan jälkeen standardien valmistelu- ja ylläpitotyötä jatketaan SMK:n toimesta. Edellisessä valmistelutyöryhmän kokouksessa 12.5.2016 todettiin, että SMK:n Heikki Eronen ryhtyy hoitamaan valmistelutyöryhmän vetäjän työtä. Tämän kokouksen jälkeen valmistelutyöryhmän vetäjälle tarkoitetut viesti osoitetaan Heikki Eroselle heikki.eronen@metsakeskus.fi .

- Metsätietostandardien julkaisusivustolle http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ on lisätty muutoshistoriataulukko

 

Käsittely:

Todettiin valmistelutyöryhmän vetämisen siirtyminen Tapio Oy:stä Suomen metsäkeskukseen. Tämän kokouksen jälkeen standardien valmisteluryhmää alkaa vetämään Heikki Eronen SMK:sta (heikki.eronen@metsakeskus.fi).

Janne Loikkanen esitteli julkaisusivuston muutoshistoriataulukon. Taulukosta löytyy tietoa siitä minkälaisia ja mihin vaikuttavia muutoksia standardeihin on tehty. Taulukon sisältöä ja rakennetta koskien toivotaan kehitysehdotuksia toimijoilta.

Käytiin läpi myös skeemapakettien eri versioiden tilannetta. Skeemapakettiin V8 on tehty edellinen muutos 30.5.2016, ja skeemapaketti V8 on lukittu. Skeemapakettiin V9 odotellaan vielä skeemoja WoodForce-projektilta. Nämä skeemat toimitetaan Bitcompille arviolta 21. kesäkuuta, jonka jälkeen V9 lukitaan pikaisesti. Tämän jälkeen muodostetaan skeemapaketti V10 uudeksi työversioksi.

 

2. Wood Force –projektissa valmistellut puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen skeemojen työversioiden päivitykset

Taustatietoa:

27.5.2016 Kaupankäyntistandardien ja toiminnanohjauksen standardien yhteensovittamisen teemakokouksessa todettiin, että WoodForce-projektin puolesta v9 skeemapaketti voitaisiin jäädyttää kesäkuun alkupäivinä, ja jäädytetty versio otettaisiin skeemapaketin v10 pohjaksi.

Tuolloin sovittiin, että Fifth Elemet toimittaa uusimmat skeemat karttamerkkiteemakokouksen jälkeen n. 3.6.2016 Bitcompille. Skeemapaketin v9 julkaisu ja jäädytys tapahtunee n. 13.6.2016. Tässä yhteydessä on tarkoitus yhdistää toiminnanohjauksen sanomat yhden envelope-skeeman alle, mikä selkeyttäisi versiotaulukkoa.

Tuolloin asetettiin tavoitteeksi, että v9 paketin jäädytyksen jälkeen työtä jatkettaan v10 paketilla siten, että aiempia paketteja ei enää päivitettäisi.

1.6.2016 järjestetyssä koodistojen ja karttamerkkien teemakokouksessa Mikko Kiviniemi ja Jyrki Vainio esittelivät WF-projektin koodisto- ja karttamerkkipäivitysesitykset valmistelutyöryhmäle Excel-tiedoston avulla.

Tuolloin Mikko Kiviniemi  teki käydyn keskustelun perusteella muutoksia Exceliin. Mikko Kiviniemen tuolloin päivittämä Excel-tiedosto on tämän kutsuviestin liitteenä. Tuolloin todettiin, että osa koodistoselitteistä, kuten siemenviljelyssiementen alkuperäluokat, tarvitsevat vielä lisäselvitystä.

Tuolloin sovittiin, että standardeihin vietäessä käytetään ensisijaisesti kokouksessa päivitetyssä Excelissä käytettyjä koodinumeroehdotuksia. Niille koodeille, jolla ei ole numeroehdotusta, Bitcomp antaa sopivan vapaan numeron.

Tuolloin sovittiin, että Fifth Element toimittaa uusimmat WF-skeemat n.3.6.2016 Bitcompille.

Tuolloin sovittiin, että Bitcomp tekee nyt sovitut Exceliin kirjatut muutokset skeemapakettiin v9 ja julkaisee ne 14.6.2016 julkaisusivustolla.

 

Käsittely:

Päätettiin, että Bitcomp tuottaa WF-projektiin liittyen tarvittavat uudet koodit, ja toimittaa ne WF-projektille mahdollisimman pian.

Vastaavasti todettiin, että Fifth Element toimittaa mahdollisimman nopealla aikataululla skeemat Bitcompille.

Todettiin, että WoodForcen arviolta juhannusviikolla tapahtuvien julkaisutoimenpiteiden jälkeen voidaan pian lukita skeemapaketti V9.

 

3. Kemera-tukiin liittyvät standardit

Taustatietoa:

Ohjausryhmä hyväksyi skeemapaketin v8 mukaiset Kemera-standardit 18.4.2016.

12.5.2016 valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa todettiin, että Kemeran-hakemusstandardi on julkaistu, mutta hakemusten vastaanotto on muista kuin standardeihin ja tietojärjestelmiin liittyvistä syistä keskeytetty.

Tuolloin todettiin, että toteutusilmoitusskeemaan voi tulla muutostarpeita käyttöönoton yhteydessä.

Todettiin, että standardin mukaisen MKI:n testaus on käynnissä.

 

Käsittely:

Todettiin, että standardin mukaisen MKI:n testaukset alkavat ensi viikolla SMK:ssa (viikko 24). Kemeran toteutusilmoituksia aletaan testata pian (kesäkuun aikana)

Todettiin, että Kemera-standardien valmiusaste on hyvä, eikä uusia muutostarpeita standardiin ole tällä hetkellä tiedossa.

 

4. Tarkastus- päivitys- ja omavalvontatietojen standardi (”Maastomittausstandardikokonaisuus”)

Taustatietoa:

Tammikuun valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa sovittiin, että Ari Kotiharju kutsuu koolle tarkastustietojen-standardin työpajan 29.1.2016 klo 9-10.30. Työpajaan osallistuivat Tapion Ari Kotiharjun lisäksi SMK:n Timo Lahtinen, Jani Leivo, Eeva Hiltunen, Marko Keisala ja Heikki Kuoppala sekä Bitcompin Janne Loikkanen.

Tuon kokouksen jälkeen on vastaavia työpajoja järjestetty useita, joissa on kehitetty yhteisiä rakenteita päivitys-, tarkastus-, omavalvonta- ja toteutusilmoitustiedoille. Näin pyritään varmistamaan standardien yhteensopivuus ja välttämään moninkertainen työ. Työpajoissa on suunniteltu eri käyttötapauksissa tehtäville mittauksille ja havainnoille yhteinen standardi.

Asiaan liittyvää materiaalia on julkaistu metsätietostandardien julkaisusivustolla http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/#MKCommonObjectData

Pientyöpajatyön tuloksena on syntynyt.

-        MVPMK_T -standardin dokumentaation luonnostelma

-        käyttötapaustaulukko (Excel)

-        luonnostelma XML-rakenteista

26.4.2016 järjestettiin Tarkastus-, omavalvonta- ja toteutustietojen standardin –teemakokous, jossa todettiin, että hierarkinen standardi olisi tietosisällön virheiden visuaalisessa jäljittämisessä selkeämpi. Kuitenkin esitetty id-viittauksiin perustuva standardi mukautuu joustavammin eri käyttötapauksiin, on helpommin täydennettävissä ja soveltuu erityisen hyvin yksittäisten päivitystietojen välittämiseen. Todettiin, että erillisen hierarkisen standardin toteuttaminen johonkin maastomittauskäyttötapaukseen ei ole täysin pois suljettu vaihtoehto, mutta koska tunnistettuja käyttötapauksia on jo lähes 40, on nykyinen id-viittauksiin perustuva standardi todennäköisesti tarkoituksenmukaisin. Tuolloin todettiin, että työtä kannattaa jatkaa nykyisiä luonnostelmia täydentäen ja täsmentäen.

10.5.2016 järjestettiin pientyöpaja, jossa täydennettiin käyttötapaustaulukon uusinta versiota.

12.5.2016 sovittiin, että työtä jatketaan toistaiseksi pientyöpajatyönä

Seuraava pientyöpaja sovittiin järjestettäväksi 30.5.2016.

 

Käsittely:

Todettiin, että asian tiimoilta on pidetty paljon työpajoja, ja yksi teemakokous. Työpajoja tullaan järjestämään vielä jatkossakin.

Todettiin, talousmetsien luonnonhoidon laatuarviointiin liittyvät standardit ovat nousemassa ajankohtaiseksi asiaksi.  Suomen metsäkeskuksella on lomakauden jälkeen käynnistämässä sovelluskehityshanke luonnonhoidon laatuarviointiin liittyen. Todettiin, että tämän sovelluskehityksen yhteydessä olisi syytä aloittaa myös vastaavien standardien luominen.

 

5. Hyväksyttyjen skeemojen päivitystarpeiden käsittely

Taustatietoa:

Aiemmin on sovittu, että olemassa olevien skeemojen päivitykset pyritään tekemään siten, että lisättävät rakenteet lisätään vapaaehtoisina rakenteina ja koodistoja päivitetään siten, että lisätään uusia koodeja.

On sovittu, että Bitcomp ylläpitää sanomakohtaisia muutoshistoriadokumentteja, jotka julkaistaan standardien julkaisusivuston versionhallintataulukossa http://www.bitcomp.fi/metsatietostandardit/ kunkin sanomaversion kohdalla.

On sovittu, että jatkossa muutokset luokitellaan seuraavasti 1=luonnostelma, 2=sovitaan vietäväksi työversion dokumentaatioon, 3=todetaan toteutetuksi dokumentaatioon, 4=esitetään virallistettavaksi. Näin päivitysten välittyminen dokumentaatioon tulee seurattua.

Ohjausryhmä hyväksyi 18.4.2016 skeemapaketin v8 mukaiset kemerastandardit sekä pakettiin sisältyneen metsävaratietojen standardin version MV1.7, jonka käyttöönottopäivämääräksi ohjausryhmä päätti 20.6.2016.

 

KAUPANKÄYNNIN STANDARDIEN PÄIVITTÄMINEN

Käsittely:

Todettiin, että puukaupan skeemojen päivittämisessä edetty rivakasti. Keskeisiä tehtyjä muutoksia on puukaupan sanomien paketointi envelope-rakenteeseen.

Todettiin, että muutostarpeita saattaa vielä tulla SE/Tornator -suunnalta. Kehitystä asian tiimoilta saattaa SE/Tornator -päässä tapahtua vielä syyskuussa.

Sovittiin alustavasti, että järjestetään kaupankäynnin standardien teemakokous 11.8. klo 9-11. Suomen puukauppa Oy:n ja Karttakeskuksen edustajat olisi hyvä saada paikalle.

 

6. Hilamuotoisen metsävaratiedon standardi.

Käsittely:

Todettiin, että standardi odottaa yhä sopivan pilotoijan löytymistä.

 

7. Käännöstyöt.

Käsittely:

Todettiin, että käännöstöitä ollaan valmiina tekemään tarpeen mukaan. Kellään kokouksen osallistujista ei ollut tietoa lähiaikoina tulevista käännöstyötarpeista.

 

8. Tilastostandardit

Taustatietoa:

12.5.2016 edellisessä valmistelutyöryhmän yleiskokouksessa Mika Galkin Lukesta kertoi, että tilastostandardin QuantityUnitType on havaittu testausta käynnisteltäessä puutteelliseksi.

Tuolloin todettiin, että todennäköisesti muutos on niin pieni, että se voidaan tehdä skeemapakettiin v8 siten, ettei se vaikuta muiden skeemojen käyttöön.

Tuolloin sovittiin, että Janne Loikkanen ja Mika Galkin pitävät kahdenkeskisen pientyöpajan, jossa sopivat yksikkölisäyksistä. Päivitys ja muutosdokumentaatio julkaistaan julkaisusivustolla.

 

Käsittely:

Mika Galkin kertoi, että tilastostandardi alkaa lähestyä valmista, ja testausta ollaan aloittamassa.

Keskusteltiin siitä, mihin skeemapakettiin tilastostandardisanomat olisi syytä sisällyttää. Pakettiin V10 sisällyttäminen mahdollistaisi pidemmän ajan testaushavaintojen keräämiselle.

 

9. Muut asiat

Kokousväki kiitti Ari Kotiharjua vuosikausien ansiokkaasta työstä standardointihankkeen vetovastuullisena.

 

10. Seuraavat kokoukset

Taustatietoa:

23.9.2016 on erillisen ohjausryhmän kokous.

 

Käsittely:

Sovittiin, että seuraava valmisteluryhmän yleiskokous järjestetään 14.9.2016 klo 10-12.